سیاستها


امنیت
وقتیدر سایت Boxing360.comاز فروشگاهبوکسآنلاینما خرید می‌كنید محافظت می‌شوید، بطوریکههرگزلازم نیست در موردایمنیکارتاعتباری خودنگرانباشید.ماتضمینمی‌کنیمکههرانتقالیکهدرBoxing360.com انجام می‌دهید ۱۰۰% ایمن خواهد بود.اینبدانمعناست كه اگر در نتیجه‌یخریددر سایتBoxing360.comتغییر غیرمجازی در كارت شما داده شود، شماهیچمبلغی پرداخت نمی‌كنید.
نرم‌افزارامنیت سرور (SSL) ما نرم افزار استاندارد این فناوری است و ازبهتریننرم‌افزارهاییاست كهامروزهبرایانجاممعاملاتتجاریایمندر دسترس می‌باشد. این نرم‌افزار تمامی اطلاعات شخصی شما از جملهشمارهکارتاعتباری،نامونشانیرا بهصورترمزدر می‌آورد تا در هنگامجابجایی در اینترنت،ایناطلاعاتقابل خواندن نباشد.
طبق قانونصدورصورتحساب اعتباریمنصفانهبانك شما نمی‌تواند شما را برای مبلغ بیش از ۵۰ دلار مشمول پرداخت نگه دارد. درصورتیكه بانك شما را ملزم به پرداخت ۵۰ دلار كند، سایت Boxing360.com این بدهی‌ها تا سقف ۵۰ دلار را برای شما پرداخت می‌كند.
سایتBoxing360.com تنها در صورتی این بدهی‌ها را پرداخت می‌كند كهدرهنگامخریددرسایتBoxing360.comبا وجود اینكهازسرورامنیتیاستفادهمی‌كنیداستفاده‌ایغیرمجازازکارتاعتباری صورت گیرد كهاین مسأله در نتیجه‌ی اشتباهی از جانب شما نباشد.درصورتاستفادهغیرمجازازکارتاعتباری‌تانبایدارائهدهنده‌یکارتاعتباریخودرامطابقباﻗﻮاﻧﯿﻦوﻣﻘﺮرات معین آن در جریان بگذارید.

سیاستحفظاطلاعاتشخصیوحریمخصوصی
بوكس ۳۶۰، شعبه‌هایآن،مشارکانانتفاعییاجوینتونچرهاوشرکایخردهفروشباتوجهبهاطلاعاتی كه درزیر آمده،اطلاعات شخصیوحریمخصوصیرا حفظ می‌كنند.
بوكس ۳۶۰ اطلاعاتمربوطبهمشتری راجمع‌آوری می‌كند تا این اطلاعات به ما در خدمت رسانی بهتر به شما كمك كند.مابهحریمخصوصیشمااحتراممی‌گذاریم و متعهد به حفظ آن هستیم و با مسئولیت تمام از این اطلاعات استفاده می‌كنیم.اینسیاستحفظحریمخصوصی به استفاده‌ی محرمانه از اطلاعات شخصی كه از شما جمع‌آوری می‌كنیم، می‌پردازد. شمابامراجعهبههریکازوبسایت‌هایما،ویاارائهاطلاعاتخودبهما،شرایطی را كه در سیاستحفظحریمخصوصی شرح داده شده را می‌پذیرید.

اطلاعاتی كهدرباره‌یشماجمع‌آوریمی‌كنیم
هرگونهاطلاعاتشخصیكه شمادر اختیارماقرار می‌دهیدبررویسرورهایامنیتیوسیستم‌هایداخلیما ذخیره می‌شود.زمانیکهبهصورتآنلاینبررویسایتماثبتناممی‌كنیدویاحسابکاربریخودرابهروزرسانیمی‌كنید،واردسایتمی‌شوید،كالاییسفارشمی‌دهید،گزینه‌یدریافتایمیل‌هایانبوهازسویمارافعالمی‌كنید،بهصورتآنلاینخریدمی‌كنید،کاتالوگیدرخواستمی‌كنیدویادرقرعهکشی،مسابقه،تبلیغاتیانظرسنجیشركتمی‌كنید،اطلاعاتشماراجمع‌آوریمی‌كنیم.همچنین ممكن استزمانیكه شما در فروشگاه آنلاین ما هستیدویاازطریقکاتالوگ‌هاویادیگرابزارهایبازاریابیاطلاعاتشماراجمع‌آوری كنیم.ایناطلاعاتممکناست شاملاطلاعاتتماسشما (مثلاًنام،آدرسایمیل،آدرسارسالوآدرسپرداخت وشمارهتلفن) واطلاعاتکارتاعتباری شود، اما به این اطلاعات محدود نمی‌شود. درصورتیكه شما از بخش «اینمطلبرابرایدوستخود از طریق ایمیلارسالنمایید» سایت ما (كه در تمامی صفحات محصولات ما یافت می‌شود) استفاده كنید، یا اینكه اگر بخواهید ایمیلی از سوی سایت ما برای دوست خود ارسال كنید، ما نام و آدرس ایمیل دوست شما را نیز جمع‌آوری خواهیم كرد. اطلاعات دوست شما تنها برای ارسال ایمیل و پیشنهاد ثبت نام و بازاریابی استفاده می‌شود.علاوهبراطلاعاتیکهشمادر هنگاماستفادهازسایتمابطورداوطلبانهدر اختیار ما قرار می‌دهید،مامی‌توانیماطلاعاتی راکهمرورگروبشمابطورمعمولباوبسایت‌هابهاشتراکمی‌گذارد را نیز ثبت كنیم، كه این اطلاعاتموارد زیر را شامل می‌شود: نوعمرورگر،زبانمرورگر،نشانیپروتکلاینترنت،ویژگی‌هاینرمافزاریوسختافزاری،تاریخوساعتبازدید ازسایت،موقعیتجغرافیایینشانیپروتکلاینترنتوصفحاتیکهبازدیدمی‌کنید.این اطلاعاتبطورکلیداده‌هایناشناسی خواهند بودکهماآنها را بر یك مبنای كلیجمع‌آوریمی‌كنیم.ماسعینخواهیمکردکهاطلاعاتناشناس را بااطلاعاتشخصیقابلشناساییشما ربط دهیم، این اطلاعاتبرایتعییناینکهاغلبمشتریانچگونهازسایتمابازدید می‌كنند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونهازایناطلاعاتاستفادهمی‌كنیم
هنگامیکهشماآدرسپستیخودرا در اختیار ما قرار می‌دهید (خواهزمانیکهکاتالوگدرخواستمی‌كنید ویااینكه كالاییسفارش می‌دهید)می‌توانیدکاتالوگ‌ها راازطریقپستازسویمادریافتكنید.هنگامیکهدرهریکیازوبسایت‌هایماسفارشی می‌دهید،مااین ازاطلاعاتبرایرسیدگیوپیگیریسفارشاتشما استفاده می‌كنیمو درصورتیكه هرگونهسوالیدرموردسفارششما داشته باشیمازطریقایمیل،نامه‌یپستییاتلفن با شماتماس می‌گیریم.درصورتیكهدر هنگامپرداختآدرسایمیل در اختیار ما قرار دهید،ایمیل‌تأییدسفارشاتوایمیل‌هایی در موردوضعیتارسالدریافتخواهیدکرد.ماهمچنینبهمنظورخدمتبهتربه شماآرشیویازخریدهایتانبر رویهریکازوبسایت‌هایمان ذخیره می‌كنیم و این آرشیو را با اطلاعاتی كهازطریقتلفن در اختیار ما قرار می‌دهید، با هم پیوست می‌كنیم. ما ممكن است اطلاعاتی كه شما از طریقاطلاعاتدموگرافیك در اختیار می‌گذارید را با اطلاعاتی كه عموماً در دسترس است به هم پیوست كنیم. همچنین از اطلاعاتی پیرامون اینكه چه محصولاتی را ترجیح می‌دهید و بیشتر به آنها علاقه دارید، استفاده می‌كنیم تا بتوانیمطراحیسایتخودوتجربهخریدشمارا بهبود بخشیم. زمانیكه قرعه‌کشی،مسابقه،تبلیغاتویانظرسنجی می‌گذاریمممکناستشما ملزمبهارائه‌یاطلاعاتشخصیخاصی باشید،بنابراینمامی‌توانیمبه برنده‌هااطلاع رسانی كردهو بهتعهداتتبلیغاتی خود عمل كنیم.دراینموارد،شمابایدبه منظوردریافتایمیلیاسایر خطوطارتباطاتیاز سویمادرخصوصمحصولات،خدمات،مسابقاتوتبلیغات،گزینه‌ای داشته باشید.حتیاگرشماقبلاًبرایدریافتایمیلیانامه‌یپستیازسوی ما گزینه‌ای انتخاب نكرده‌اید،هنگامیكه درقرعهکشی،مسابقه،تبلیغاتویانظرسنجیشرکتکرده‌اید ودرسایتگزارشمی‌شود،بازهممی‌توانید اطلاعاتیدر مورد آن دریافت كنید.همچنینممکناستاطلاعاتشما ازجملهآدرسایمیل (به غیر ازاطلاعاتکارتاعتباری‌تان) را در اختیاراشخاصثالث غیر وابسته‌ای قرار دهیم تاآنها را قادر سازد درموردمحصولاتویاخدماتیكه به آنعلاقه‌مندهستید با شماتماس بگیرند. بوكس ۳۶۰ در یك رویداد غیرمحتمل فروش تمام یا بخشی از شركت، ممكن است اطلاعاتشخصیشمارادراختیارخریداری قرار دهدکهبهرعایتضوابطوشرایطسیاستحفظحریمخصوصیمتعهد شده باشد.شمانیزبایدآگاهباشیدکهدرصورتنیاز وطبقمقررات برای درخواست قضایی،برایپاسخبهاحضاریه‌هاودستوراتدادگاه،دستوراتاداریویادیگرمراحلقانونیو یا ازروىحسننیت كه لازم است با چنین قانونی مطابقت داشته باشد یا از آن پیروی كند،درخواستویاحکمدادگاه،برایجلوگیریازسوء استفاده و كلاه‌برداری،برایحفاظتازحقوقخودمانویابرایحفاظتازکاربرانوبسایت‌هایما،ممکناستاطلاعاتخاصیدرموردشما رافاش كنیم.

بازاریابی از طریقارتباطاتایمیلی
درنقاطمختلفوبسایت‌هایماگزینه‌ایبرایپیوستنبهلیستایمیل‌هایماودریافتاطلاعاتدرموردمحصولات،خدماتو پیشنهادات ما وجود دارد.زمانیکهبهصورتآنلاینبررویسایتماثبتناممی‌كنیدویاحسابکاربریخودرابهروزرسانیمی‌كنید،واردسایتمی‌شوید،كالاییسفارشمی‌دهید،گزینه‌یدریافتایمیل‌هایانبوه از سوی ما را فعالمی‌كنید،به صورت آنلاین خرید می‌كنید،کاتالوگیدرخواست می‌كنیدویادرقرعهکشی،مسابقه،تبلیغاتیانظرسنجی شركت می‌كنید،ایمیل شمابطورخودکاربهلیستایمیل‌هایمااضافهمی‌شودواطلاعاتبازاریابییاتبلیغاتی رااز سویما دریافت می‌كنید.
هرچندوقتیکبارممکناست مااطلاعاتشماازجملهآدرسایمیل (بهغیرازاطلاعاتکارتاعتباری‌تان) رادراختیاراشخاصثالثغیروابسته‌ایقراردهیمتاآنهاراقادرسازددرموردمحصولاتویاخدماتیكهبهآنعلاقه‌مندهستیدباشماتماسبگیرندکه این افرادسیاست‌هایحفظحریمخصوصی مربوط بهخود را دارند.اگرشمانمی‌خواهیداز سویایناشخاصثالثایمیل‌هایبازاریابیدریافت كنید، می‌توانیدگزینه‌یایمیل‌ خدماتبهمشتریانرا به شرح زیر غیرفعال‌كنید:
• عبارت را در سابجكت لاین بنویسید.
• ناموآدرسایمیل
درموردهریکازمواردبالابا ارسال نامه به آدرس: نیویورك،خیابانبلیكر،شماره ۱۸۳،بوكس۳۶۰،كدپستیN.Y. ۱۰۰۱۲نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید.لطفاًتوجهداشتهباشیدکهممكناست۱۰ روزکاریطولبکشدتاشماازلیستبازاریابی ما حذف شوید.درصورتیكه دریافتایمیل‌هایبازاریابیما توسط شما لغو شد،دریافتایمیل‌هایتأییدسفارشووضعیتارسالادامهخواهدداشت.
آدرس یا كاتالوگ‌های مورد علاقه‌ی خود را تغییر دهید.
• نامونامخانوادگیوآدرسپستیکاملشما بر روی كاتالوگ شما ظاهر می‌شود،یکایمیل‌تأیید دریافت خواهید كردکه به شما اطلاع می‌دهدكهدرخواستشمادریافتورسیدگیشدهاست.اگرچهماتلاش می‌كنیمكهلیستپستی خود را مرتباًبهروزرسانیكنیم، اما ممكن است قبل از اینكه بتوانیم شما را از لیست حذف كنیم، كاتالوگ دیگری برایتان ارسال شود.اگرنمی‌خواهیدازسویاشخاصثالثپیشنهاداتتبلیغاتیویاكاتالوگ‌های ارسالیدریافت كنید، لطفاً ایمیلی به آدرس info@Boxing360.comارسال كنید و در بخش سابجكت لاین آن عبارت را بنویسید.

لینکبهسایت‌هایدیگر
وبسایتمابهمنظوربالابردنتجربه‌یخرید شما، لینك‌هاییبهسایت‌هایدیگردرخارجازخانواده‌یعلائمتجاری ما دارد.اینوبسایت‌هاسیاست‌هایحفظحریمخصوصیمربوط به خودرا دارند كهممکناستتمایل داشتهباشیدآنهارا بررسی كنید.مادرقبالاینوبسایت‌هایلینكشدهكهخارجازخانواده‌یعلائمتجاری ما هستند، هیچمسئولیتی نداریم.

حفظحریمخصوصیکودکان
بوكس ۳۶۰ بهحفظحریمخصوصیکودکان اهمیت می‌دهد و ما آگاهانههرگونهاطلاعاتشخصیکودکانزیر ۱۳ سال را جمع‌آوری نمی‌كنیم.مادر نظرنداریمدروبسایت‌مانمحصولاتخودرابهکودکانبفروشیمو تماممحصولات مربوط بهکودکانكهمی‌فروشیمتنهابرای خرید توسط بزرگسالاندرنظرگرفتهشده است.

حقوق حریمشخصی شمادركالیفرنیا
همانطورکهدرسیاستحفظحریمخصوصیشرح دادهشدهاست،مااطلاعاتشخصیمختلفیدرموردشماهم بصورت آنلاین و هم بصورت آفلاین جمع‌آوری می‌كنیم.براساسقانونکالیفرنیا،مشتریانیکهساکنکالیفرنیاهستندممکناستاطلاعاتی راجع بهافشایاطلاعاتشخصیدرطولسالتقویمی قبلیبهاشخاصثالثبرایاهدافبازاریابی‌شانبخواهند بدانند. برای چنین درخواستی برای ما بهآدرسزیر نامه ارسال كنید:
نیویورك،خیابانبلیكر،شماره ۱۸۳،بوكس ۳۶۰،كدپستیN.Y. ۱۰۰۱۲
متناوباًمی‌توانیدبهنشانیinfo@Boxing360.com ایمیل ارسال كنیدودربخشسابجكتلاینآنعبارت رابنویسید.

امنیتوبسایت
امنیتاطلاعاتشمابرایمابسیارمهماست.مااز فناوریلایه‌‌یسوکت‌هایامن (SSL) ۲۵۶ بیتی استفاده می‌كنیم تا امنیت اطلاعات شما را در هنگام سفارش آنلاین حفظ كند.فناوریSSL اطلاعات سفارشخریدشما را از رمزگشایی توسطهرکسبهغیراز بوكس ۳۶۰ محافظت می‌كند.هنگامیکهشماواردصفحه‌یپرداختمی‌شوید،کامپیوتر شمادر یك حالتامنباسرورما ارتباط برقرار خواهد كرد.
شمامی‌توانیدبگوییدکه به شرح زیردریك حالتامنهستید:
تنهامرورگرهایکهازفناوریلایه‌‌یسوکت‌هایامن۲۵۶بیتیاستفاده می‌كنند،می‌توانند ازطریقوبسایت‌هایماسفارشدهند.اگرمرورگرشمافناوریSSLرا پشتیبانینمی‌کند،می‌توانیددر صفحهاصلیمایکروسافتیا نتسكیپ آن را ارتقا دهید.
درحالیکه مااین كارودیگراقداماتامنیتی رادرسایت‌مانپیادهسازی می‌كنیم،لطفاًتوجهداشتهباشیدکهامنیت ۱۰۰٪همیشهممکننیست.شمانیز نقشمهمیدرحفاظتاطلاعاتخوددارید.ازآنجاییکهرمزعبورشمااجازهدسترسیبهاطلاعاتشخصی‌تانرا فراهم می‌سازد،لطفاًرمزعبورخودرامخفینگهداریدوآنرابهدیگراناعلامنكنید.

دسترسیبهوبسایتماازخارجازایالاتمتحده
اگرشمااز یکیازوبسایت‌هایما درخارجازایالاتمتحده بازدید كنید، ممكن است به سایتی هدایت شوید كه درکشوریامنطقهخاصی كه از آنجا به اینترت دسترسی پیدا كرده‌اید، فعالیت دارد.درآنصورت، شما ملزم به پیروی از شیوه‌هایحفظحریمخصوصیمربوطبهآنسایت هستید كه ممکناستباشیوه‌هایی كهبررویسایتایالاتمتحدهاستمتفاوت باشد.اگرشمادرحالبازدیدازوبسایت‌هایایالاتمتحدهماازیکمکانخارجازایالاتمتحده هستید، از طریق سرورهایواقعدرایالاتمتحده متصل خواهید بود، سفارشهای خرید بصورت آنلاین پذیرفته خواهد شد و كاملاً به آن رسیدگی و از ایالات متحده ارسالخواهدشد و تمامی اطلاعاتی كه در اختیار گذاشته‌ایدبررویسروروب سایتوسیستم‌هایداخلیماواقعدرایالاتمتحده، ذخیره و محافظت می‌شود.باارائه‌یاطلاعاتخودبهما،موافقتمی‌کنیدکهتمامیاطلاعاتشخصیشما مطابق بااینسیاستحفظحریمخصوصی مورداستفادهقرار گیرد.

بهروزرسانیسیاستحفظحریمخصوصی
ممکناستهرچندوقتیکبارسیاستحفظحریمخصوصی را به روز رسانی كنیم و استفاده‌ی ماازاطلاعاتی كهجمع‌آوریمی‌کنیممنوطبهمفادسیاستحفظحریمخصوصی جاری در زمانی است كه ما آن اطلاعات را جمع‌آوری می‌كنیم.هرزمانکهماتغییریایجادمی‌كنیم،نحوه‌یبهروزرسانی رابر رویسایتقرار می‌دهیم وشماراتشویق می‌كنیمكهسیاست‌هایمارا بصورتدوره‌اىو درفواصلمعین چك كنید. درصورتیكه ما قصد داشته باشیم سیاست خود را به شیوه‌ای تغییر دهیمکهنحوه‌ی استفاده‌ی ما از آناطلاعاتبطورقابلتوجهی تغییر كند،راه حل‌هایی را در اختیار شما قرار خواهیم داد كه بتوانید اختیار استفاده از این اطلاعات را از ما سلب كنید.درصورتیكههرگونهسوالیاابهامیدرموردقوانینحریمشخصیمادارید،لطفاًباماتماسبگیرید:
• نشانی ایمیل: info@Boxing360.com
• نشانی پستی:نیویورك،خیابانبلیكر،شماره ۱۸۳،بوكس ۳۶۰،كدپستیN.Y. ۱۰۰۱۲

شرکتهایتابعه،مشارکانانتفاعییاجوینتونچرهاوشرکایخردهفروش
بوكس ۳۶۰تمامی اطلاعاتجمع‌آوری شده بر روی این وب سایت را با شرکت‌هایتابعه،مشارکانانتفاعییاجوینتونچرهاوشرکایخردهفروش و خانواده‌یعلائمتجاری خود به اشتراك می‌گذارد.