سوالات متداول


۱. ارسالوتحویل متداولکالا

بهمحضاینكهاز طرف شرکت پی‌پال مشخصات كارتاعتباری شما موردتأیید قرار گرفت، سفارش شما وارد مرحله بعدی می‌شود(توجهداشتهباشیدكهاینكارممكناستحداثر 3 روزكاریزمانببرد). سفارشاتازدوشنبهتاجمعهبهاستثنایروزهایتعطیلبهارسالمی‌شوند. استثنائاتبرایاینمدتزمانمعینمواردیخواهندبودكهكالابنابر علتی هنوز آمادهتحویلنباشد.

ارسالهای داخلی

ارسالهای داخلی استاندارد (۷-۲ روزكاری)
*لطفاتوجهداشتهباشیدکهمانمی‌توانیمبههتلهاكالا ارسال كنیم..

گزینه‌هایارسال بین‌المللی كالا

**توجه: از آنجایی که برخیاز محموله‌ها ممکن است در گمرک نگه داشته شوند، نمی‌توان زمان‌تحویل را تضمین كرد.

ارسال بین‌المللی استاندارد (۲-۱ هفته، که شامل بیمهنمی‌شود). هزینه‌های حمل و نقل ممکن است دستخوش تغییر شود.

شرکتهای متصدىحملبار

متصدى اصلیحملبار ما شركت فدکس است. (از فدکستنها برای سفارشات داخلی ایالات متحده آمریكا استفاده می‌شود).

ارسال کالا به خارج از آمریکا

اینسفارشاتازطریقخدماتپستیایالاتمتحده (USPS) حملمی‌شوند.

تحویلسفارششمادرعرض ۱۴-۱۰ روزكاریخواهدبود.

هزینه‌ارسالهایبین‌المللیبرایتمامیسفارشاتخارجازایالاتمتحدهآمریکااعمالمی‌شود. اینهزینه‌هاتنها هزینه ارسال را دربر می‌گیردوحقوقگمرکى،مالیاتوكارمزدهارا پوشش نمیدهد. اینهزینه‌هابرایتمامیكالاهااعمالمی‌شود.

** هرگونهعوارضگمرکی،مالیاتوكارمزدبایدتوسطمشتریدرزمانتحویلپرداختشود. **

۲. محصولاتیراكهدرتلوزیونودیگرشبكه‌هایاجتماعیبرتنبوكسورهامی‌بینیمراازكجامی‌توانیمخریداریكنیم؟

بسیاری از محصولاتی که بوكسورها می‌پوشند ( مثل كت، كفش، جلیقه و هر قلم جنس دیگری كه ممكن است به آن بر بخورید)ودر وب سایت رسمی ما برای فروش در دسترس نیستند راتنها در توییتر بوکس ۳۶۰ میتوانید جستجو کنید.

برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها درباره‌ی محصولات ما لطفاصفحه فیسبوک بوکس ۳۶۰ مراجعه نمایید.

۳. آیا شما اقلام پوشاكی دیگری با نام تجاری بوكس ۳۶۰ تولید می‌كنید؟

تیم بوكس ۳۶۰ یک نام تجاری جهانی است و ما در تلاش هستیمتا طیف گسترده‌ای از محصولات را پوشش بدهیم. تیم تحقیق و توسعه ما دائما محصولات جدیدی را از میان طیف وسیعی از اجناس تولید می‌كند و در زمان مناسب از طریق شبكه‌های اجتماعی خوداخبار محصولات جدید را منتشر خواهیم كرد.

۴. چگونه می‌توانم یادگاری امضا شده توسط بوکسورهای بوكس ۳۶۰ را بدست آورم؟

بوكس ۳۶۰ از تعداد انبوه درخواست‌ها برای یادگاریهای امضا شده مطلع است و از طرفداران خود در سراسر جهان بی‌نهایت قدردانی می‌كند. ما در ماه‌های آینده روییك سری مسابقات فصلى كار خواهیم كرد تا از حامیان و طرفداران وفادار خود با یادگاریهای امضا شده قدردانی كنیم.

۵. آیامن می‌توانمبرایبوكس ۳۶۰ کارکنم؟

مادربوكس ۳۶۰ «سخت كوشی و خود را وقف كار كردن» را با آغوش باز می‌پذیریم و همیشهبرای گسترشتیمخودبهدنبالآندستهازافرادی هستیمکه دارای چنین اخلاق كاری هستند. موقعیتهایشغلیموجوددروبسایترسمیما اعلام می‌شود.

۶. آیامیتوانبرایبرایخریدمحصولاتتان از دفتر مرکزی شما در شهر نیویورك بازدید كرد؟

شعبه نیویورك ما دقیقا برای امورمربوطبهشرکت می‌باشد و درحالحاضرهیچگونهمعاملاتخردهفروشیدر دفترماانجامنمی‌گیرد.

۷. چهزمانیجنسیرادوبارهواردچرخه‌یفروشمی‌كنید؟

درصورتیكهموجودییكقلمجنسبهصفربرسدمعمولاًطی ۲ تا ۳ هفتهموجودیانبارخودرادوبارهتكمیلمی‌كنیم،اماباتوجهبهتعدادروبهافزایشسبک‌هاییكهمادرطولسالعرضهمی‌كنیمممكناستبرخیازاجناسیكمرتبهكهبهفروشمی‌رسددیگرتولیدنشود. ولی طرح‌هایکلاسیکبوكس ۳۶۰ اجناسیخوهستند كهماتولیدآنهارادرکلسالانجاممی‌دهیم.

درصورتیكهكالاییسفارشمعوقباشدبهاینمعنیاستتولیدکنندگانماسفارشیرابهتعویقانداخته‌اندوبایدطیمدت ۸ روزآنرابهموجودیبازگردانند. اگرسفارششماچندقلمجنسبهعلاوه‌ییکسفارشمعوقراشاملشود،توجهداشتهباشیدکهسفارششمازمانیارسالخواهدشدكهتمامیاجناسموجودباشد.

۸. قوانین مرجوع کردن یک کالا

ماجنسیراكهارسالکرده باشیم دیگربازپسنمی‌گیریم. ولیاجناسی که معیوبهستندرا در صورتی که هنوزاستفادهیاشستهنشده باشند را تعویضخواهیمكرد. درحراج هایپایان سالاجناسهیچتعویضینداریم. درمورد سفارشاتبینالمللیهیچگونه مرجوعییاتعویضینخواهیمداشت:

آدرس مرجوعات:
نیویورك،خیابانبلیكر،شماره ۱۸۳، قسمت مرجوعات،كدپستی۱۰۰۱۲

۹. درصورتیكهلازمباشدآدرسارسالخودراتغییردهمچهكاریبایدانجامدهم؟

لطفاتوجهداشتهباشیدکهبرایاطمینانشما،ماسفارش شماراتنهابهآدرسذکرشدهدر طی فرایند خرید ارسال خواهمیم کرد. درصورتیكهاشتباهیوجودداشتهباشدیااینكهشماقصدداشتهباشیدآدرسمقصدارسالكالاراتغییردهید،لطفابهآدرسorders@boxing360.comایمیلبزنید. بنابراینبهمنظوراینكهبتوانیدسفارشجدیدبدهید،سفارشقبلیشمالغوواستردادخواهدشد.

۱۰. درصورتیكهسوالموردنظرمندراینجاذكرنشدهباشدچهكاریبایدانجامدهم؟

در مورد هرسوالودرخواستدیگر،لطفابهآدرسcontact@boxing360.comایمیلبزنید. لطفاتوجهداشتهباشیدباتوجهبهتعدادزیادایمیل‌هایشماممکناستماقادربهپاسخگوییبهتمامیپرسش‌هانباشیم،اماسعیخودراخواهیمکرد.

تیم بوکس ۳۶۰