درباره ما


  • about-02
  • about-03
  • about-05
  • about-06

بوكس۳۶۰ که در شهر نیویورک واقع است، یک موسسه ترویج ورزش بوکس می باشدکه در سال ۲۰۰۹ توسط ماریو یعقوبی به عنوان رئیس و مدیر عامل اجراییتاسیس گردیده است.با ترکیبی از افراد پیر و جوان، که جزء استعدادهای مسلم این رشته هستند،و با به کارگیری از روشهای نوین آموزشی، ایجاد رویکردی مثبت در ورزشبوکس و دایر کردن یکپایگاه مالی محکم برای بوکسورهایش، موسسهبوكس ۳۶۰ دنیای ورزش بوکس را متاثر کرده است. یعقوبی درباره دستورالعمل خود برای موفقیت می گوید: من به بوکسورها چیزی میدهم که آن را « یک ذره عشق» می‌نامم. وقتی یعقوبی بوكس۳۶۰ را به راه انداخت، مصمم بر این بود که کاری کند که اندکی متفاوت باشد.

یعقوبی که خود فرزند یک قهرمان المپیک می باشد، با درک اهمیت پهلوانی و برخورداری از سطحی از توانایی ها که لازمه برتری شخص در یک رشته ورزشی است،رشد پیدا کرده است. با چنین نگرشی یعقوبی پا به عرصه بوکس نهاده است تا این ورزش را روز به روز بهتر کند.

ماریو یعقوبی همیشه این اطمینان را حاصل می‌کند که با بوکسورها در هنگام تمرین و آموزشبه نحو احسن رفتارشود و در طول هفته برگزاری مسابقات در هتلهای درجه یکاستقرار یابند. از هیچ هزینه ای برای رساندن بوکسورها به موفقیت دریق نمی‌شود. یعقوبی همیشه گفته است که «شما همیشه می‌توانید برای یک بوکسور یک مربی خوب بگیرید، به تغذیه ی او خوب رسیدگی کنید، و قراردادی محکم را برای او تضمین نمایید، ولی اگر بوکسورتان را متوجه این مسأله سازید که برای وی اهمیت قائل هستید،خود شما شخصادر زندگی حرفه ای او هم بر روی رینگ و هم فراتر از آن دخیل هستید، و اینکه به دنبال آن هستید تا آن «یکذرهعشق» را به او بدهید، شما خواهید توانست قهرمان بپرورانید و این چیزی است که من امیدوارم آن راانجام بدهم.

بوكس۳۶۰:
رئیس و مدیر عامل اجرایی: ماریو یعقوبی

مدیر بازاریابی: واین بیلوتی

مشاور: ازوالدو گونزالس

ترتیب دهنده مسابقات